જાકો રાખે સંય માર સકે ના કોઈ : ભયંકર અકસ્માત બાદ પણ કોઈ ઈજા નહિ

news