મિથુન વોટ કરતા પહેલા એવું તો શું બોલી ગયા કે દરેક વ્યક્તિ વિચારમાં પડી ગયા