સુરત Browse All

સુરત

#metro #crane #chaos #surat #viralvideo #thegujaratpost

Nation Browse All

Nation

Uttarkashi Tunnel Rescue Operation: ભારતમાં આવેલ ઉત્તરાખંડની Silkyara Tunnel સિલ્ક્યારા ટનલમાં ફસાયેલા મજૂરોને થોડા સમયમાં બહાર કાઢવામાં આવશે જેની રાહ જોવામાં આવી રહી છે જ્યાં હાલ કામગીરી યુધના ધોરણે ચાલી રહી છે સુરંગમાં ખોદવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને ટનલમાંથી હટાવ્યા બાદ કામદારોને સીધા...

Recently Added